REGULAMIN SKLEPU

Od dnia 25 grudnia 2014 zmianie ulega punkt 1 Regulaminu, mówiący o WYKLUCZENIU do odwołania sprzedaży konsumenckiej. Zakupów może dokonać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej.

WARUNKI OGÓLNE

 1. Serwis nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176). Zakupów może dokonać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej, która wypełni formularz rejestracyjny w sposób kompletny (wszystkie pola formularza rejestracyjnego).
 2. Właścicielem serwisu jest firma Wigmors z siedzibą we Wrocławiu 51-117, przy ulicy Irysowej 5, NIP: 915-000-01-99, REGON 931541413, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 000539 przez Burmistrza Obornik Śląskich.
 3. Sprzedawcą produktów oferowanych w serwisie jest Właściciel serwisu lub firma wskazana w opisie danego produktu. Jeśli w opisie produktu nie określono innego sprzedawcy, jest nim Właściciel serwisu (firma Wigmors).
 4. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich sprzedawców, oferujących produkty w serwisie.
 5. Podane w serwisie ceny towarów są cenami netto w złotych polskich.
 6. Za wszystkie zakupione w serwisie towary sprzedawca wystawia fakturę VAT lub paragon.
 7. Złożenie zamówienia w serwisie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności serwisu są poufne i nie będą przez Właściciela serwisu udostępniane żadnym innym podmiotom - z wyłączeniem sprzedawcy oferującego w serwisie zamawiany przez kupującego produkt. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy danych.

REJESTRACJA, SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem składania zamówień w serwisie jest dokonanie rejestracji, poprzez prawidłowe wypełnienie umieszczonego na stronach internetowych www.chlodnictwo-sklep.pl formularza.
 2. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna ze zgodą na wykorzystanie swoich danych w celu przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży przez Właściciela serwisu oraz przez sprzedawcę, o ile jest nim inny podmiot. Dane osobowe Klienta mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych przez Właściciela serwisu wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Klienta, co możliwe jest zarówno w momencie dokonywania rejestracji, jak i w późniejszym czasie.
 3. Zawartość witryny internetowej www.chlodnictwo-sklep.pl pełni rolę informacji handlowej i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie (wysłanie) zamówienia przez klienta nie oznacza zawarcia umowy a jedynie złożenie oferty kupna wybranych produktów.
 4. Złożenie zamówienia następuje poprzez wysłanie prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. Po zweryfikowaniu złożonego zamówienia:
  1. na podany przez klienta adres e-mail przesyłane jest potwierdzenie zamówienia, oznaczające jego akceptację, lub:
  2. w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających natychmiastową realizację zamówienia, klient zostanie poinformowany o zaistniałych okolicznościach; w takim przypadku dalsza realizacja zamówienia uzależniona będzie od indywidualnych ustaleń dokonanych z kupującym.
 6. Za wiążącą ofertę cenową uznaje się cenę podaną w przesłanym do kupującego potwierdzeniu zamówienia.
 7. Jeżeli koszty przesyłki nie mogą być, w chwili składania zamówienia, automatycznie ustalone przez system informatyczny (np. dla przesyłek o wadze większej niż 31,5 kg, dla których koszt wysyłki uzależniony jest od odległości), koszt ten określany jest w przesłanym potwierdzeniu zamówienia. W takim przypadku dalsza realizacja zamówienia zostaje wstrzymana do chwili otrzymania od kupującego akceptacji podanych kosztów przesyłki (potwierdzenia zamówienia).
 8. Realizacja zamówienia w przypadku towarów dostępnych w chwili składania zamówienia:
  1. w przypadku wyboru sposobu zapłaty przelewem z góry, sprzedawca wystawia kupującemu fakturę pro-forma, określającą kwotę do zapłaty; po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy wystawiany jest dokument sprzedaży i towar zostaje wysłany
  2. w przypadku wyboru sposobu zapłaty za pobraniem, wystawiany jest dokument sprzedaży i towar zostaje wysłany
  3. jeśli wymagają tego specyficzny charakter produktu lub inne względy szczególne, realizacja zamówienia w każdym przypadku może zostać uzależniona od akceptacji potwierdzenia zamówienia (faktury pro-forma) przez kupującego; w takich przypadkach kupujący zostanie poinformowany o konieczności zaakceptowania otrzymanego potwierdzenia.
 9. Realizacja zamówienia w przypadku towarów niedostępnych w chwili składania zamówienia:
  1. po wysłaniu potwierdzenia zamówienia, sprzedawca wysyła do kupującego fakturę pro-forma, określającą kwotę zaliczki do zapłaty; w przypadku nie wpłacenia zaliczki we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane
  2. w chwili, gdy transakcja może zostać sfinalizowana, sprzedawca informuje o tym kupującego
  3. w przypadku wyboru sposobu zapłaty (pozostałej kwoty) przelewem z góry, sprzedawca wystawia kupującemu fakturę pro-forma, określającą kwotę pozostałą do zapłaty; po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy wystawiany jest dokument sprzedaży i towar zostaje wysłany
  4. w przypadku wyboru sposobu zapłaty za pobraniem, wystawiany jest dokument sprzedaży i towar zostaje wysłany; kwota pobrania pomniejszona jest o wysokość pobranej uprzednio zaliczki.
 10. Jeśli kupujący składa zamówienie zarówno na towary w danej chwili dostępne, jak na towary niedostępne, ma możliwość wyboru sposobu wysyłki - jednorazowo w chwili, kiedy zrealizowanie całego zamówienia będzie możliwe, lub wysyłek częściowych. W przypadku wysyłek częściowych kupujący pokrywa koszty wszystkich zrealizowanych przesyłek.
 11. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji gdyby zrealizowanie zamówienia stało się niemożliwe z winy sprzedawcy, lub rezygnacja kupującego wynika z powodu co najmniej dwukrotnego wydłużenia czasu dostawy towaru, ponad czas dostawy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 12. Podany w serwisie termin dostawy towarów niedostępnych w chwili składania zamówienia jest jedynie terminem orientacyjnym. W szczególności mniejsze niż dwukrotne opóźnienie terminu realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy do rezygnacji z zamówienia, z zachowaniem prawa do zwrotu wpłaconej zaliczki.
 13. Jeśli zakup towarów uzależniony jest od posiadania zezwolenia lub dozwolony jest wyłącznie dla określonych pomiotów (np. osób prowadzących działalność gospodarczą) warunkiem realizacji zamówienia jest dostarczenie sprzedawcy odpowiedniego zezwolenia, dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia działalności gospodarczej etc. Dostarczenie wymaganych dokumentów jest warunkiem wystawienia faktury pro-forma lub dokumentu sprzedaży a ich niedostarczenie skutkuje anulowaniem zamówienia. Dokumenty mogą być przesłane faxem lub e-mailem, o ile przepisy prawne nie wymagają przestawienia ich oryginałów lub potwierdzonych kopii.
 14. Sprzedawca zobowiązuje się dokonania wysyłki towaru bez zbędnej zwłoki, od zaistnienia okoliczności stanowiących, wg postanowień niniejszego regulaminu, ostateczny warunek zrealizowania zamówienia.
 15. Za moment zawarcia umowy kupna - sprzedaży uznaje się:
  1. zaksięgowanie na rachunku sprzedawcy zapłaty za towar - w przypadku zapłaty z góry za towar dostępny w chwili składania zamówienia
  2. wystawienie dokumentu sprzedaży - w przypadku zapłaty przy odbiorze za towar dostępny w chwili składania zamówienia
  3. zaksięgowanie na rachunku sprzedawcy wpłaty zaliczki za towar - w przypadku zamówienia towaru niedostępnego w chwili składania zamówienia
 16. Zarówno sprzedawcy jak i kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od realizacji zamówienia na warunkach określonych przez obowiązujące prawo.

PŁATNOŚĆ I PRZESYŁKI

 1. Wysyłka towarów zamówionych za pośrednictwem serwisu www.chlodnictwo-sklep.pl realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Zapłata za nabywane towary może być dokonana:
  1. z góry, przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, podany w trakcie składania zamówienia,
  2. gotówką przy odbiorze towaru.

POCZTA POLSKA

 1. Warunki wysyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej:
  1. wszystkie przesyłki wysyłane są jako priorytetowe
  2. zamówienia opłacone przelewem z góry są wysyłane jako wartościowe (ubezpieczone) lub zwykłe (nie ubezpieczone)
  3. zamówienia płatne przy odbiorze wysyłane są wyłącznie jako przesyłki wartościowe (ubezpieczone)
  4. za pośrednictwem poczty wysyłane są przesyłki o wadze do 10 kg
  Uwaga! W każdym przypadku zalecamy wybór przesyłek ubezpieczonych. Prosimy pamiętać, iż w przypadku zagubienia lub zniszczenia przesyłki nie ubezpieczonej, ryzyko z tym związane leży po stronie kupującego!!!
 2. Ceny przesyłek realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej pokazane są w poniższej tabeli. W przypadku przesyłek ubezpieczonych koszt przesyłki jest sumą opłaty zasadniczej oraz opłaty za ubezpieczenie przesyłki.

 

Płatność przelewem

Płatność przy odbiorze

(wyłącznie przesyłki ubezpieczone)

OPŁATA ZASADNICZA

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

Paczka priorytetowa

 

 

 

 

Poniżej 0,5 kg

10,50

12,81

14,45

17,69

Od 0,5 do 1 kg

16,50

20,13

Od 1 do 2 kg

12,00

14,64

18,00

21,96

Od 2 do 5 kg

14,00

17,08

20,00

24,40

Od 5 do 10 kg

18,00

21,96

27,00

32,94

OPŁATA ZA UBEZPIECZENIE

 

 

 

 

Za każde 50 zł. wartości brutto przesyłki lub jej część

1,00

1,22

1,00

1,22

FIRMA KURIERSKA

 1. Warunki wysyłek za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS i FedEx:
  1. zamówienia opłacone przelewem z góry są wysyłane jako ubezpieczone lub zwykłe (nie ubezpieczone)
  2. zamówienia płatne przy odbiorze wysyłane są wyłącznie jako przesyłki ubezpieczone
  Uwaga! W każdym przypadku zalecamy wybór przesyłek ubezpieczonych. Prosimy pamiętać, iż w przypadku zagubienia lub zniszczenia przesyłki nie ubezpieczonej, ryzyko z tym związane leży po stronie kupującego!!!
 2. Dla przesyłek o wadze powyżej 31,5 kg, ceny uzależnione są od odległości. W takim przypadku ostateczna cena wysyłki zostanie skalkulowana po złożeniu zamówienia i podana w przesłanym kupującemu potwierdzeniu, a realizacja zamówienia uzależniona od akceptacji potwierdzenia (wraz z ceną wysyłki) przez kupującego.
 3. Ceny netto przesyłek realizowanych za pośrednictwem firm kurierskich zawarte są w poniższych tabelach. Pierwsza z nich zawiera cenę bazową (która zarazem jest ceną za przesyłkę nieubezpieczoną, opłaconą przelewem z góry), natomiast druga - wykaz ewentualnych dopłat za usługi ponadpodstawowe (w tym m.in. za płatność przy odbiorze). Ostateczna cena przesyłki jest sumą ceny bazowej oraz dopłat określonych w drugiej tabeli - w zależności od wybranych opcji.
CENY BAZOWE (netto) = PŁATNOŚĆ PRZELEWEM Z GÓRY BEZ UBEZPIECZENIA

Waga do ...

(kg)

Odległość (km)

Do 50

51 - 150

151 - 300

301 - 450

451 - 600

601 - 900

5

15,20

20

17,70

31,5

21,70

40

29,95

38,60

42,60

47,26

51,25

55,24

60

33,95

42,60

51,25

55,24

59,90

63,90

80

38,60

47,26

59,90

63,90

67,89

71,88

100

42,60

51,25

67,89

71,88

76,54

81,20

150

47,26

59,90

85,20

93,18

101,84

109,82

200

51,25

67,89

101,84

114,48

127,13

139,78

250

55,24

76,54

119,14

136,45

153,09

169,73

300

59,90

85,20

136,45

157,08

177,72

199,01

350

63,90

93,18

153,09

177,72

203,01

228,97

400

67,89

101,84

169,73

199,01

228,97

258,25

450

71,88

109,82

185,70

219,65

253,59

288,20

500

76,54

119,14

203,01

241,61

279,55

317,49

600

85,20

131,12

228,97

275,56

308,84

355,43

700

93,18

143,77

253,59

308,84

338,12

393,37

800

105,83

157,08

279,55

342,78

368,08

431,31

900

109,82

169,73

304,84

376,73

398,03

469,25

1000

123,14

181,71

330,14

410,01

427,32

507,85

1250

136,45

203,01

368,08

453,27

477,90

567,09

1500

157,08

224,31

406,02

495,21

529,15

626,33

1750

169,73

246,27

443,96

537,14

579,74

685,57

2000

195,02

266,91

481,89

579,74

630,32

744,14

2250

203,01

288,20

519,83

622,34

680,91

803,38

2500

215,65

308,84

557,77

664,27

731,49

862,62DOPŁATY DO CENY BAZOWEJ (netto)

Przesyłki do 31,5 kg

Przesyłki powyżej 31,5 kg

Płatność przy odbiorze

3,00 zł. + 0,5% wartości pobrania

Ubezpieczenie przesyłki do kwoty 50 000 zł.

1,10 zł.

Ubezpieczenie przesyłki do kwoty 100 000 zł.

0,11% zadeklarowanej wartości

Element niestandardowy*

4,00 zł.

28,00 zł.

* Uwaga szkło, góra-dół itp.

 

 1. Terminy doręczenia przesyłek określają wewnętrzne regulaminy Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej.

GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary oferowane w serwisie www.chlodnictwo-sklep.pl objęte są gwarancją producenta lub sprzedawcy. O ile w opisie towaru nie określono inaczej, okres gwarancji wynosi 12 m-cy od daty wystawienia karty gwarancyjnej lub dokumentu sprzedaży (jeśli nie wystawiono karty gwarancyjnej).
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest karta gwarancyjna wraz z dokumentem sprzedaży lub sam dokument sprzedaży - jeżeli do zakupionego produktu nie dołączono karty gwarancyjnej.
 3. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z serwisem wskazanym w karcie gwarancyjnej, a jeśli karta nie została wydana - ze sprzedawcą.
 4. Do postępowania w sprawach gwarancji i reklamacji a także sprzedaży konsumenckiej stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Produkty posiadające wady fabrycznie są wymieniane na nowe pod warunkiem zgłoszenia wady w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki oraz zwrotu wadliwego towaru. Koszty wysyłki wymienionego towaru pokrywa sprzedawca. W przypadku braku możliwości wymiany na nowy produkt, sprzedawca zwróci nabywcy równowartość pieniężną zakupionego towaru. Poniesione przez kupującego koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.
 6. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki należy sprawdzić towar w obecności pracownika poczty lub firmy kurierskiej i - w razie jego uszkodzenia - sporządzić protokół szkody. Sporządzenie protokołu jest koniecznym warunkiem dochodzenia roszczeń w razie uszkodzenia towaru podczas transportu. Reklamacje nie spełniające tego wymagania nie zostaną uwzględnione.
 7. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonych od dnia wydania rzeczy, pod warunkiem, że to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
  Koszty opakowania i wysyłki zwrotnej ponosi kupujący.
  Sprzedawca zastrzega sobie nie odebrania przesyłek wysłanych za pobraniem.

BIULETYN

 1. Osobom zainteresowanym serwis wysyła pocztą elektroniczną biuletyny informujące o bieżących wydarzeniach w serwisie, aktualnej ofercie itp.
 2. Dokonanie subskrypcji biuletynu - poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się w serwisie www.chlodnictwo-sklep.pl - jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Osoby, które dokonały subskrypcji biuletynu w każdej chwili mogą z niej zrezygnować.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia umieszczone w serwisie mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału. W niektórych przypadkach zamiast zdjęcia danego produktu może też zostać umieszczone zdjęcie produktu podobnego - zawsze w takim przypadku wraz ze zdjęciem zostanie umieszczona informacja o tym fakcie.
 2. Właściciel serwisu zapewnia, ze dołożył wszelkich starań, aby prezentowane w serwisie informacje były prawdziwe i aktualne, co jednak nie wyklucza możliwości pojawienia się błędów. Z tego powodu ewentualne, błędne informacje umieszczone w serwisie nie mogą stanowić podstawy do roszczenia dostarczenia produktu zgodnego z przedstawioną, błędną specyfikacją. Jeśli zakupiony produkt nie posiada cech, o których zapewniał sprzedawca (serwis) nabywcy przysługuje prawo domagania się zwrotu pieniędzy lub - za zgodą sprzedawcy - wymiany na inny produkt. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do właściwości produktu należy przed złożeniem zamówienia skontaktować się z pracownikiem serwisu.
 3. Specyfikacje towarów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.