• - 360

Analizator / elektroniczny zestaw manometrów 2-zaworowy Mastercool 99103-A-2

914.00 PLN (tax excl.)
Quantity

Analizator / elektroniczny zestaw manometrów 2-zaworowy Mastercool 99103-A-2
Zastosowanie:
 • pomiar ciśnienia w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych
 • analizowanie parametrów pracy układu (np.: na podstawie przegrzania i dochłodzenia)
 • kontrola głębokości próżni (opcja)

 • pressure measurement in refrigeration and air-conditioning
 • analyzing the operating parameters of the system (eg .: on the basis of the superheat and subcooling)
 • vacuum depth control (optional)
Opis produktu:

Funkcjonalność kompletnego zestawu znacznie wykracza poza to co oferują tradycyjne zestawy manometrów. Oprócz pomiaru ciśnienia na stronie niskiej i wysokiej układu chłodniczego, przyrząd potrafi automatycznie określić i wyświetlić wielkość przegrzania lub dochłodzenia czynnika. Dodatkowo wylicza temperaturę nasycenia czynnika na liniach nasycenia dla mierzonego ciśnienia.

W tej wersji analizatora, znajduje się:

 • analizator / elektroniczny zestaw manometrów 2-zaworowy 99103
 • 2 termopary szczękowe (klemy)
 • walizka

Posiadamy również różne, gotowe zestawy złożone z analizatora 2- lub 4-zaworowego oraz różnych konfiguracji akcesoriów.

The complete set of functionality goes well beyond what sets offer traditional gauges. In addition to the pressure on low and high refrigerant system, the device can automatically determine and display the size of overheating or subcooling refrigerant. In addition it calculates the saturation temperature refrigerant saturation lines for the measured pressure.

In this version of the analyzer, there is:

 • analyzer / electronic gauges set 2-valve 99103
 • 2 thermocouple Jaw (clamp)
 • suitcase

We also have a variety of ready sets of analyzer 2- or 4-valve configuration and various accessories.

Specyfikacja:
 • Obsługa 61 rodzajów czynników chłodniczych: R11, R12, R13, R21, R22, R23, R32, R113, R114, R115, R116, R123, R124, R125, R134, R134a, R141B, R142B, R143, R143A, R152A, R176, R218, R290, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403A, R403B, R404A, R405A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R413A, R414A, R414B, R501, R502, R503, R504, R507, R508B, R509A, R600, R600A, R601, R601A, R717, R744, R410A, R410B
 • Pomiar ciśnienia w bar, psi, inHg, MPa i kg/cm2
 • Pomiar próżni w mikronach, kPa, mTorr, mmHg, mbar
 • Pomiar temperatury w °C i F
 • Rozdzielczość (ciśnienie): 0,07 bar
 • Dokładność (ciśnienie): ± 1 psi, lub 1% odczytu (wyższa wartość)
 • Ciśnienie robocze: 0 do 52 bar
 • Maksymalne ciśnienie: 70 bar
 • Zakres temperatury czynnika chłodniczego: -40 do +93 °C
 • Dokładność (temperatura): ±0,5 °C – w zakresie od 0 do 71 °C
 • Przyłącze: ¼" męskie
 • Zasilanie: bateria 9V DC lub (dostępny opcjonalnie) zasilacz AC/DC
 • Duży, podświetlany wyświetlacz LCD
 • Wylicza temperaturę nasycenia na linii pary oraz cieczy dla mierzonego ciśnienia
 • Wskazuje aktualną temperaturę oraz automatycznie wylicza i wskazuje temperaturę przegrzania i dochłodzenia (z użyciem termopar szczękowych 52336 - w zestawie)
 • Wskazuje głębokość próżni (z użyciem czujki próżniowej 98062 - do zakupienia osobno)
 • Posiada wskaźnik stanu baterii
 • Automatyczne wyłączanie po 15 min. (z możliwością dezaktywacji)
 • Korpus aluminiowy z wziernikiem, zawory tłokowe z podwójnym uszczelnieniem
 • Gumowa osłona urządzenia, obudowa z ABS
 • Haczyk do zawieszania składany "do obudowy"

 • Operation 61 kinds of refrigerants R11, R12, R13, R21, R22, R23, R32, R113, R114, R115, R116, R123, R124, R125, R134, R134a, R141B, R142B, R143, R143, R152, R176, R218, R290, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403, R403B, R404A, R405, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411, R411B, R412, R413A, R414A, R414B, R501, R502, R503, R504, R507, R508B, R509, R600, R600, R601, R601, R717, R744, R410A, R410B
 • Pressure in bar, psi, inHg, bar and kg/cm 2 sup>
 • Vacuum measurement in microns kPa mTorr, mmHg, mbar
 • Temperature measurement in °C, and F
 • Resolution (pressure): 0,07 bar
 • Accuracy (pressure): ± 1 psi, or 1% of reading (higher value)
 • Operating pressure: 0 to 52 bar
 • The maximum pressure of 70 bar
 • Refrigerant temperature range: -40 to +93 °C
 • The accuracy (temperature): ± 0.5 ° C - in the range of 0 to 71 °C
 • Connection: ¼" male
 • Power supply: DC 9V battery or (optionally available) AC/DC
 • Large, backlit LCD display
 • Calculates the saturation temperature of the steam line and the fluid pressure measured
 • It shows the current temperature and automatically calculates and displays the temperature of overheating and subcooling (using thermocouples maxillary 52336 - included)
 • It indicates the depth of the vacuum (using a vacuum detector 98062 - purchased separately)
 • It has a battery status indicator
 • Automatic shutdown after 15 minutes. (With the possibility of deactivation)
 • Aluminum body with sight glass, valves, piston with double sealing
 • Rubber protection device ABS housing
 • Hook for hanging folding "to housing"