• - 360

Analizator / elektroniczny zestaw manometrów 4-zaworowy Mastercool 99903 z rejestracją danych

1 045.00 PLN (tax excl.)
Quantity

Analizator / elektroniczny zestaw manometrów 4-zaworowy Mastercool 99903 z rejestracją danych
Zastosowanie:
 • Serwis układów chłodniczych i klimatyzacyjnych

 • Service refrigeration and air conditioning systems
Opis produktu:

W tej wersji analizatora, znajduje się:

 • analizator / elektroniczny zestaw manometrów 4-zaworowy 99903
 • oprogramowanie na CD
 • przewód USB

W celu rozszerzenia funkcjonalności samego analizatora, można dokupić termopary (co pozwoli na pomiar dochłodzenia/przegrzania) oraz sondę próżniową.

Posiadamy również różne, gotowe zestawy złożone z analizatora 2- lub 4-zaworowego oraz różnych konfiguracji akcesoriów.

In this version of the analyzer, there is:

 • analyzer / electronic gauges set 4-valve 99903
 • software on CD
 • USB cable

In order to extend the functionality of the Analyzer, you can buy a thermocouple (which allows for measurements subcool / heating) and vacuum probe.

We also have a variety of ready sets of analyzer 2- or 4-valve configuration and various accessories.

Specyfikacja:
 • Zestaw 4-zaworowy z korpusem aluminiowym, wyposażony w zawory kulowe. Średnica przepływu 3/8"
 • Rejestracja danych do 24 godz. oraz do 15 zadań
 • Pomiar co 1 ms
 • Oprogramowanie do analizy danych (komunikacja przez USB)
 • W zależności od wyposażenia (termopary, sonda próżniowa) wyświetla ciśnienia, temperaturę nasycenia pary, aktualną temperaturę, temperaturę przegrzania i dochłodzenia
 • Automatyczne wyliczanie temperatury przegrzania i dochłodzenia (przy zastosowaniu termopar - do zakupienia osobno - patrz niżej)
 • Wyświetla głębokość próżni (przy użyciu sondy próżniowej - do zakupienia osobno, patrz niżej)
 • Duży podświetlany wyświetlacz
 • Obsługuje 63 czynniki chłodnicze (możliwość aktualizacji): R11, R12, R13, R21, R22, R23, R32, R113, R114, R115, R116, R123, R124, R125, R134, R134a, R141B, R142B, R143, R143A, R152A, R176, R218, R290, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403A, R403B, R404A, R405A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R408A, R409A, R410A, R410B, R411A, R411B, R412A, R413A, R414A, R414B, R417A (ISCEON M059), R422A (ISCEON M079), R422D (ISCEON M029), R427A (FX100), R501, R502, R503, R504, R507A, R508B, R509A, R600, R600A, R601, R601A
 • Przyłącza: 1/4”
 • Jednostki ciśnienia: PSI, INHg, bar, MPa, kg/cm2
 • Jednostki głębokiej próżni: mikron, mbar, KPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg
 • Wyświetlacz temperatury: °F lub °C
 • Rozdzielczość czujnika: 1 psi (0,07 bar, 0,007 MPa, 0,07 kg/cm2)
 • Dokładność czujnika: ± 1 psi lub 1% odczytu (większa z wartości)
 • Ciśnienie robocze: 0 do 750 psi (52 bar, 5 MPa, 52 kg/cm2); nie wyświetla zakresu 0-5 psi
 • Ciśnienie maksymalne: 1000 psi (70 bar, 7 MPa, 70 kg/cm2)
 • Zakres temperatury czynnika: od -40 do 93°C (-40 do 200oF)
 • Temperatura robocza: 0 do 45°C (32-122F)
 • Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,5°C (±1F) w zakresie 0-71°C (32-160F)
 • Temperatura przechowywania: -12 do 49°C (10-120F)
 • Zasilanie: bateria 9V DC lub zasilacz (do zakupienia osobno)
 • Czas pracy na baterii:
  • 30-36 godz. ciągłego użytkowania w trybie pomiaru wyłącznie ciśnienia i temperatury;
  • 25-30 godz. ciągłego użytkowania w trybie próżniowym z podświetleniem ekranu
 • Automatyczne wyłączanie po 15 minutach (możliwość deaktywacji funkcji)

 • Set of 4-valve with aluminum body, equipped with ball valves. Flow diameter 3/8 "
 • Data recording up to 24 hours. and up to 15 tasks
 • Measurement every 1 ms
 • Data analysis software (communication via USB)
 • Depending on the equipment (thermocouple probe vacuum) displays the pressure, the temperature of the vapor, the current temperature, superheat and subcooling
 • Automatic calculation of superheating and subcooling (using thermocouples - purchased separately - see below)
 • Displays the depth of vacuum (using a vacuum probe - to be purchased separately, see below)
 • Large backlit display
 • It supports 63 refrigerants (the ability to update): R11, R12, R13, R21, R22, R23, R32, R113, R114, R115, R116, R123, R124, R125, R134, R134a, R141B, R142B, R143, R143, R152 , R176, R218, R290, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403, R403B, R404A, R405, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R408A, R409A, R410A, R410B, R411, R411B, R412, R413A , R414A, R414B, R417A (ISCEON M059), R422A (ISCEON M079), R422D (ISCEON® M029), R427A (FX100), R501, R502, R503, R504, R507A, R508B, R509, R600, R600, R601, R601
 • Connections: 1/4 "
 • Pressure units PSI, inHg, bar, MPa, kg / cm2
 • Deep vacuum unit: micron, mbar, kPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg
 • The display of temperature: °F or °C
 • Sensor resolution: 1 psi (0.07 bar, 0.007 MPa, 0.07 kg / cm2)
 • Sensor accuracy: ± 1 psi or 1% of reading (whichever is greater)
 • Pressure: 0 to 750 psi (52 bar, 5 bar, 52 kg / cm2); does not display the range of 0-5 psi
 • Maximum pressure: 1,000 psi (70 bar, 7 bar, 70 kg / cm2)
 • Medium temperature range from -40 to 93 °C (-40 to 200oF)
 • Operating temperature 0 to 45C (32-122F)
 • Temperature measurement accuracy: ± 0.5 °C (± 1F) in the range 0-71 °C (32-160F)
 • Storage temperature: -12 to 49 °C (10-120F)
 • Power supply: DC 9V battery or AC adapter (purchased separately)
 • Battery life:
  • 30-36 hours. continuous use in measurement mode only pressure and temperature;
  • 25-30 hours. continuous use in vacuum mode with backlight
Automatic shut-off after 15 minutes (the possibility of deactivating the function)