• - 360

Termoanemometr Fieldpiece AAV3 (temperatura i prędkość powietrza)

529,00 zł (netto)
Ilość

Termoanemometr Fieldpiece AAV3 (temperatura i prędkość powietrza)
Zastosowanie:
 • pomiar temperatury i prędkości powietrza oraz przepływu objętościowego powietrza (m.in. sprawdzian i regulacja wydajności systemów wentylacyjnych, testy szczelności).

 • temperature and air velocity and air volume flow (including test and control efficiency of ventilation systems, leak tests).
Opis produktu:

Fieldpiece AAV3 do jedna z pomiarowych głowic, jakie mogą być mocowane na elektronicznym wyświetlaczu EHDL1. Głowicę mierząca, oprócz temperatury, prędkość powietrza, można nazywać anemometrem (wiatromierzem). Urządzenie podaje wyniki w jednostkach angielskich (ft/min, mph, ºF) lub metrycznych (m/sec, km/h, ºC), w zależności od wyboru użytkownika.

Głowica mierzy również średni objętościowy przepływ powietrza (CFM), pozwalając ocenić np. przepustowość kanałów wentylacyjnych, diagnozując ewentualne przeszkody. Fieldpiece AAV3 podpięty do rejestratora danych DL3 otrzymuje wskazania w czasie rzeczywistym oraz średnie wartości każdego z badanych parametrów (w ft 3/min lub w m3/h). Miernik jest więc zarazem przepływomierzem, choć w pełni precyzyjny pomiar CFM zapewni dołączenie dzwonu pomiarowego.

Zalety:
 • anemometr jako dodatkowa głowica może podjąć pracę w połączeniu z dowolnymi narzędziami Fieldpiece, a także z innymi elektronicznymi miernikami pracującymi na zakresie mVDC i umożliwiającymi podłączenie za pomocą wtyków jack (w uchwycie AHDL1);
 • podawanie wskazań w czasie rzeczywistym oraz wielkości uśrednionych (w 16 sekundowych odcinkach czasu);
 • intuicyjny interfejs głowicy;
 • wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii;
 • program automatycznego wyłączania urządzenia po 10 minutach bezczynności;
 • wirnik na łożyskach kulkowych zapewniający długą żywotność.

Fieldpiece AAV3 to one of the measuring heads which can be mounted on the electronic display EHDL1. Measuring head, in addition to temperature, air velocity, you can call the anemometer (anemometer). The device provides results in imperial units (ft / min mph ° F) or metric (m / sec, km / h, ° C), depending on the user's choice.

The head measures the average volumetric air flow (CFM), allowing you to assess such. Bandwidth ducts, diagnosing any obstacles. Fieldpiece AAV3 hooked to DL3 data logger receives guidance in real-time and average value of each of the studied parameters (ft 3 / min or m3 / h). The meter is therefore also a flow meter, but fully accurate measurement of CFM will provide the measuring bell join.


Highlights:
 • anemometer as an additional head can start working in conjunction with any tools Fieldpiece, as well as with other electronic meters mVDC working on the field and enabling connection via pin jack (in the holder AHDL1);
 • administration indicated in real time and average size (in 16-second time intervals);
 • head intuitive interface;
 • indicator low battery;
 • The program auto shut-off after 10 minutes of inactivity;
 • rotor on ball bearings for long life.
Specyfikacja:
 • Zakres (prędkość powietrza): 60-5900 stóp/min, 0,7-67,0 mph, 0,3-30,0 m/s, 1-108 km/h;
 • Dokładność (prędkość powietrza): ±3% + 1 cyfra przy 73°F±5°F (23°C±2°C), <95% wilgotności względnej;
 • Zakres (temperatura): -20°C do 60°C, -4°F do 140°F;
 • Dokładność (temperatura): ±0,5°C przy 0°C do 45°C i ±1°C przy -20°C do 0°C, 45°C do 60°C;
 • Rozdzielczość (temperatura): ±0,1°F/C;
 • Temperatura robocza: 0-49°C;
 • Wilgotność względna pracy: <95% wilgotności względnej;
 • Temperatura przechowywania: -20 do 60°C, 0 do 80% wilgotności względnej przy wyjętej baterii z miernika;
 • Typ czujnika: termistorowy czujnik temperatury;
 • Żywotność baterii: zwykle 200 godzin. Gdy przełącznik jest ustawiony w położnie „off” nie można zmierzyć poboru prądu;
 • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii: czerwona kontrolka;
 • Bateria: 9V;
 • Automatyczne wyłączanie: po ok. 10 minutach.

 • Scope (air velocity): 60-5900 ft / min, 0,7-67,0 mph, 0,3-30,0 m/sec, 1-108 km/h;
 • Accuracy (air velocity): ± 3% + 1 digit at 73 ° F ± 5 °F (23 °C ± 2 °C), <95% relative humidity;
 • Range (temperature): -20 °C to 60 °C, -4 °F to 140 °F;
 • The accuracy (temperature): ± 0.5 °C at 0 °C to 45 °C ± 1 °C at -20 °C to 0 °C, 45 °C to 60 °C;
 • Resolution (temperature): ± 0.1 °F/C;
 • Operating temperature: 0-49 ° C;
 • Operating relative humidity <95% relative humidity;
 • Storage temperature: -20 to 60 ° C, 0 to 80% relative humidity when disconnected from the battery of the meter;
 • Sensor Type: thermistor temperature sensor;
 • Battery life: typically 200 hours. When the switch is in the położnie "off" you can not measure current consumption;
 • The indicator low battery: red light;
 • Battery: 9V;
 • Automatic shut-off: after approx. 10 minutes.
Informacje dodatkowe:
W zestawie:
 • miernik temperatury i prędkości powietrza AAV3,
 • alkaliczna bateria 9V,
 • instrukcja obsługi.
Included: meter air temperature and velocity AAV3 9V alkaline battery manual.